English Meaning of മൂറുക

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of മൂറുക is as below...

മൂറുക : mūr̀uγa No. = മൂരുക II. f. i. കറിക്കു മൂ. To cut up vegetables. മൂര്‍വ്വ S. = പെരുങ്കരുന്പ, വെള്ളോവരം.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


മര്‍ക്കടം
markaḍam S. (മരം or മറി കടക്ക). A monkey മര്‍ക്കടപ്രവരന്‍ AR. മഹാമ'ത്താന്‍ SiPu. hon.; മര്‍ക്കടാലങ്കുതന്‍, — ലംബനന്‍ AR. Rāma as the ally of monkeys.
മാല്യം
mālyam S. 1. Flower, as fit for a wreath ശുക്ലമാല്യാംബരയായി KR. 2. = മാല f. i. പു ഷ്പം കൊണ്ടു മാ. തൊടുത്തു Bhr. മാ'ങ്ങളും കള ഭങ്ങളും തൂകിനാര്‍ AR. മാല്യവാന്‍ N. pr. a mountain range മാ. മുകള്‍ത ന്മേല്‍ Bhr. മാ'നാദിഗിരികളെ KR3. near Pańčavaṭi.
മൂര്‍ദ്ധാ
mūrdhā S. (മൂര്‍ത്തി 4 fr. മുററു?). The head, pate മൂ. പുകഞ്ഞു. prov. — Loc. മൂര്‍ദ്ധനി എറിഞ്ഞു AR. at his head. അചലമൂര്‍ധ്നി KR. on the top. മൂര്‍ദ്ധാവിങ്കല്‍ ഘ്രാണിച്ചു Sk. = ശിരസി മുകന്നു (parents their children).
മിഷ്ടാന്നം
mišṭānnam S. = മൃ — or മിഠായി.
മൈഥുനം
maithunam S. (മിഥുന). Matrimony, coitus. — ശ്വാവിന്‍റെ മൈ. പോലേ prov. മൈഥുനപരന്‍ Bhg. lecherous. മൈഥുനമാസം = മിഥുനം.
മേനി
mēni T. M. (Te. menu = മെയി, മേല്‍). 1. The body, shape മേനിയില്‍കൊണ്ടു CC. touched. മേ. ചോര കണ്ടു VilvP. surface. മേദി നിക്കു മേനിയില്‍ നോവു കുറഞ്ഞൂതായി CG. തി രുമേനി the king. മണല്‍കൊണ്ടു ചമെച്ചു ദേ വി തന്‍ മേനിയെ CG. an idol, likeness. 2. (മേന്‍) beauty, excellence. മേ. തങ്കിന വെള്ളെകിറു RC. a fine tusk. നല്ല മേ. ഉള്ള ശീല V1. മേ. പറക So, to flatter, boast. മേ. വരു ത്തുക to polish. 3. a sample, sort, measure അടിച്ച മേ. So. new-coined money. കരമേ. കൃ ഷി higher sort of rice-fields. ഇപ്പണത്തിന്നു നൂററിന്ന ൪ മേ. പലിശ കണ്ടു doc. at the rate of. മൂന്നാംതരം നിലങ്ങള്‍ ൧൦ മേ. വിളയും (1st class ൨൦ മേ.) yield 10 fold. മൂന്നു മേ. നിലം returning 3 or 4 fold. TR. പത്തു മേ. ഉള്ള ക ച്ച V1. cloth worth 10 fanam. നൂറു മേ. കണ്ടി രിക്കുന്നു അളത്തത്തിന്നു ൬൦തേ ഉള്ളു 60 Idanga/?/is only. 4. the average article മേ. തെങ്ങു ഒ ന്നിന്നു തേങ്ങ ൫൦ കാണും, കമുങ്ങു മേ. ഒന്നു അ ടക്ക ൫൦൦ കാണും, മേ. കണ്ട വിള ൧൦൦ വിത്തി ന്നു നെല്ലു ൧൦൦൦ TR. 5. rank, honor അവ ര്‍ക്ക് ഓരോ സ്ഥാനവും മേ. യും കല്പിച്ചു കൊടു ത്തു KU. നമുക്കുള്ള സ്ഥാനവും മേ. യും മര്യാദ ഒക്കയും TR. (says a king). തവ ഹാനി വരും മേ. വരാ Ch Vr. — മേ. അറിയുന്നവന്‍ V1. courteous. മേനിക്കാരന്‍ (5) honorable. തന്‍റെ പുതക്കാര്‍ മേ'ര്‍ TP. friends of the same age; ostentatious. മേനികെട്ട dishonored. മേനികേടുവരുത്തുക to dishonor; മേനിക്ഷയം പോക്കുക V2. to take revenge. മേനിപ്പഴക്കായി (2) a good sort of plantain. മേനിപ്പഴയരി (2) good rice. മേനിപ്പാട്ടം (4) rent of land calculated on the average produce of different crops W. മേനിപ്പൊറുതി (5) prosperity B. മേനിവിളച്ചല്‍ (2) the best crop of any parcel of land W.
മിടുക്കു
miḍukkụ (T. മിടല്‍ fr. മിട?, C. Tu. miḍu to jump), Strength, activity, dexterity മി. നന്നെന്നു സ്തുതിച്ചു മല്ലന്മാരെ KR. മി. വെ ച്ചു കാട്ടില്‍ ഇരിക്ക Bhr. to retire from active life. മി. പറക V2. to boast. മിടുക്കം id., കൈമിടുക്കം activity. മിടുക്കന്‍ = മിടമന്‍ resolute, active, clever; f. മിടുക്കി B. &— ക്കത്തി. (T. മു'ന്‍ & മിണ്ടന്‍). മിടുക്കുക (T. മു —) to insist കടുത്ത വാക്കുകള് മടുക്കിച്ചൊല്ലിനാള്‍ KR. urged. കന്നു മി. No. = മുടുക്കുക Palg. to urge on.
മൃത്യു
m/?/tyu S. (മൃ). Death മൃ. തനിക്കില്ല എന്നു ള്ള ഭാവം Sah. മൃത്യുഞ്ജയം S. overcoming death (= Siva), a great sacrifice resorted to in great danger. കൂട്ടു — lasts 7 days (fee 21 fanam). മാസ — a monthly ceremony performed on the നാള്‍ of one's birth (fee 3 fanam). മഹാ — a feast of Cochin Rāja, which in 1862 lasted 40 days. KU. മൃ'യാര്‍ച്ചനം ചെയ്തു VetC. in order to get a child. മൃത്യുപുരം CG. Hades മൃ. പ്രവേശിച്ചു AR. മൃത്യു ലോകം പുക്കു Brhmd. മൃത്യുശാസനന്‍ Siva, Si Pu. Brhmd. AR.
മത്സരം
malsaram S. (മദ്). 1. Selfishness, envy ചൊല്ലു മ. കൈവിട്ടു Mud. ഇവങ്കല്‍ മ. Sah. 2. deep animosity അവനെ ഒടുക്കുവാന്‍ ഗാഢ മ. ഉള്ളില്‍ വെച്ചുകൊണ്ടു Mud. ഞങ്ങളും അവ രും തമ്മില്‍ മ. ഉണ്ടു MR. 3. rebellion. മത്സ രാദി V1. discord. മത്സരക്കാരന്‍ 1. envious, contentious. 2. So. a niggard. മത്സരി S. envious. മ. യായൊരു ദുസ്സഹന്‍ CG. denV. മത്സരിക്ക 1. to envy, oppose മ'പ്പതി ന്നു മതിയാമോ PT. dare to fight. തമ്മില്‍ മ'ച്ചു നില്ക്ക open enmity. 2. to rebel, ക ല്പനെക്കു മ'ച്ചു TR. revolted against Govt. കുന്പഞ്ഞിയെ വിശ്വസിച്ചു ടീപ്പുവിനോടു മ' ച്ചുTR. took up arms against Tippu.
മഹമ്മത്
Ar. muḥammad. മ. കൊല്ലം TR. The year of the Hejra. (beginning A. D. 622). മഹറോന്‍ Syr. Excommunication മ. ചൊല്ലുക, ഏല്ക്ക, തട്ടുക V1. also മാറോന്‍ ആക്കുക; വലിയ & ചെറിയ മഹറോന്‍ RomC. the greater etc.
Sponsor Books Adv
Veettupakshi Krishi
Kalakanda Menon Thekke Kathullil
Download This Book
Mrithyukala Janam
Jyothsyan Kuttan Ezhuthachan
Download This Book
Kumara Sambavam (Kavyam)
Kalidhasan
Download This Book
Goshayathram
K.V.M
Download This Book
Chelloor Nadhodayam Bhasha Chambu
Narayana Panikkar
Download This Book
Random Fonts
FML-TT-Gauri Bold Bangla Font
FML-TT-Gauri Bold
Download
View Count : 19659
ECWThinkal Bangla Font
ECWThinkal
Download
View Count : 5231
ML_TT_Gopika Normal Bangla Font
ML_TT_Gopika Normal
Download
View Count : 17729
Matweb Bangla Font
Matweb
Download
View Count : 10736
ML_TT_Nila Bold Bangla Font
ML_TT_Nila Bold
Download
View Count : 39005

close
Please like, if you love this website