Malayalam to English Dictionary: അ

This is the world's leading online source for malayalam to english definitions/meanings, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....

A
a. Found in Tdbh's before initial ര, ല, as അരക്കര്‍, അരങ്ങു; — passes easily into the sound of എ, as ചെടയന്‍ from ജട, തെ പമി = ദശമി. The final അ has often the character of a palatal vowel and corresponds with T. ഐ, C. എ. f. i. തല, തലയില്‍, തലെക്കു; പറ, പ റെഞ്ഞു. I.
a 5. pron. That, yonder. (The corresponding pron. signifies this, as in അത്: അത്.) Hence: അവന്‍‍, അത്; അക്കര, അപ്പുറം, അപ്പോലെ (and അതുപോലെ). Before vowels അയ്യാള്‍ that man, അവ്വിടം that place. It is also used for the second person as അദ്ദേഹം that person, you (comp. അങ്ങു). II.
a S. negative paticle, before vowels അന്‍ (G. an — L. in — E. un —) as അഫലം fruitless, അനുത്തമം than which there is no better.
അം
am 5. (obs.) = അ, അതു; hence അങ്ങു.
അംഗം
aṇgam S. (aγγos) 1. Member, part. 2. body = സര്‍വ്വാംഗം, അംഗം ചാര്‍ത്തുക to shave a Raja V1. അംഗം അണെക്ക (അംഗണെക്ക, അംഗണെപ്പു) to gird on a sword, quiver, etc. V1. 3. constituent part, branch; നാലംഗം ഒരു പോലെ സൌഭ്രാത്രം KR. of Rāma and his 3 brothers. കോലസ്വരൂപം /?/ അംഗമായി വിഭാഗിക്കപ്പെട്ടതു (Chiracal doc.) 5 branches = ക്രുര്‍വാഴച. നാലംഗം = ചതുരംഗം. Cpds: അംഗഛേദം mutilation. അംഗജം bodily (po.) അംഗജന്‍ Kāma. അംഗദം bracelet of the upper arm = തോള്‍ വള f. i. അംഗദകടകങ്ങള്‍ KR. അംഗന well shaped woman (po.) അംഗന്യാസം ceremony of touching the body, in Sakti worship. അംഗപ്പട (3) distinct branch of an army, അാലംഗപ്പടയും വരുത്തി AR. 6 (= ചതു രംഗം). അംഗഭംഗം 1. rupture, loss of limbs. 2. (vu.) quite a member; നീ കര്‍ത്താവിന്‍െറ അംഗഭംഗമായിരിക്കയാല്‍. (epist.) അംഗഭംഗി beauty. അംഗമര്‍ദ്ദനം rubbing the limbs. Previous page Next page
അംഗണം, അങ്കണം
aṇġaṇam, aṇgaṇam S. Court, yard, (also apartment ഈ കോവി ലകത്ത് എത്ര അംഗണം ഉണ്ടു ? V1.)
അംഗാരം
aṇġāram S. Live coal, coal, അംഗാര വട്ടക (S. അംഗാരധാനി) portable grates V1. അംഗാരകന്‍ the red planet, Mars. അംഗാരകാരകന്‍റെ കാര്യം കാട്ടുക Bhr. do a collier's work, burn roots and branches.
അംഗിരസ്സ്
aṇġirassụ S. (G. aγγelos) A kind of demigods.
അംഗീകരണം, — കാരം
aṇġīγaraṇam, — γāram S. (അംഗ yes) Consent, assent, admission. അംഗീകരിക്ക 1. to consent, assent, approve. 2. receive, f. i. into caste; അന്യായം അംഗീ കരിക്ക MR. receive a complaint. 3. to embrace (= ഭോഗിക്ക) ഗംഗാസമുദ്രങ്ങള്‍ ത ങ്ങളില്‍ സംബന്ധം അംഗീകരിച്ചു Nal.
അംഗുലം
aṇġulam S. 1. Finger, toe. 2. middle finger V1. also thumb (അംഗുലവിരല്‍, അങ്ങിവിരല്‍ thumb V1.) 3. an inch (of 8 യവ); അംഗുലം തൊണ്ണൂററാറായുള്ളൊരു ശരീരം KP. 5. Rāma's height; നാല്പത്തെട്ടിരട്ടിച്ച ഒ രംഗുലപ്രമാണമാം നല്ലുടല്‍ V. Ch. അംഗുലി finger അംഗുലീയം finger-ring മൂന്ന അംഗുലീയപ്രമാണം ഗുദത്തില്‍ നടത്തുക a. med. (= അംഗുലം.) അംഗുഷ്ഠം S. thumb, അംഗുഷ്ഠതുല്യനായി reduced to the size of an inch AR. 5. പാദാംഗുഷ്ഠവും ഊന്നി Bhr. resting on the toes (a tapas).
അംഘ്രി
aṇghri S. (അംഘ് to go) Foot, root (po.)
അംബ
amḃa (അമ്മ) & അംബിക Mother, Pārvati.
അംബരം
ambaram S. (what environs) 1. Horizon, sky. കണ്ണനാം തിങ്കള്‍ യാദവവംശമാം അ'ംതന്നില്‍ വിളങ്ങി CG. അ'ത്തോളം ഉയരം ഉണ്ടു AR 6. നല്ലന്പരത്തിടേ വസിപ്പവര്‍ RC. the Gods. അംബരചാരികള്‍ Bhr. — അംബര മണികലജാതന്‍ KR. of the solar dynasty. 2. clothing. അംബരി (celestial) title of Samorin's queen വലിയ തന്പുരാട്ടി അംബരി കോയിലകം (= അന്പാടി ?) അംബരേശന്‍ വൈശ്യന്‍ KU. N pr. a Chetty, to whom the building of Calicut is ascribed.
അംബഷ്ഠന്‍
amḃašṭhaǹ S. A certain tribe; barber & physician; elephantkeeper Mud.
Random Fonts
ML_TT_Yashasri Bold Bangla Font
ML_TT_Yashasri Bold
Download
View Count : 9087
FML-TT-Varsha Italic Bangla Font
FML-TT-Varsha Italic
Download
View Count : 6971
ML Prakash Bangla Font
ML Prakash
Download
View Count : 8362
ML-TTKarthika Normal Bangla Font
ML-TTKarthika Normal
Download
View Count : 113746
RaghuMalayalam Bangla Font
RaghuMalayalam
Download
View Count : 16759
Noto Serif Malayalam Bangla Font
Noto Serif Malayalam
Download
View Count : 31208
ML_TT_Malavika Bold Italic Bangla Font
ML_TT_Malavika Bold Italic
Download
View Count : 6074
FML-TT-Karthika Italic Bangla Font
FML-TT-Karthika Italic
Download
View Count : 7931
ML_TT_Leela Italic Bangla Font
ML_TT_Leela Italic
Download
View Count : 4585
FML-TT-Nanditha Bold Bangla Font
FML-TT-Nanditha Bold
Download
View Count : 22227

close
Please like, if you love this website