English Meaning of മുഹറം

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of മുഹറം is as below...

മുഹറം : Ar. muḥarram, Sacred; the first month, a Muhammedan festival.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


മുഖം
mukham S. (fr. മുകം). 1. The face, front മുഖത്തു നോക്കുന്പോള്‍ KR. മു. കെട്ടുപോയി Ti. put to shame. മു. കനപ്പിക്ക to frown, മു. കാ ട്ടുക to appear at court, pay a dumb visit, show courage (so പന്നിയും നായും മു. ഇട്ടു ക ടക്കായ്വാന്‍ VyM. intrude). മു. കൊടുക്ക to grant a hearing; to fondle, indulge. മു. നോക്ക to have respect of persons. എന്‍റെ മു. നോക്കി പ്പറഞ്ഞു TR. dared to tell me. മു. മുറിച്ചുപറക to speak impartially, sternly, മു.താഴ്ത്തി നാ ണിച്ചു VetC. 2. S. the mouth നിന്‍ മുഖത്തി ങ്കല്‍നിന്നു വീഴുന്ന വാക്യം Bhg.; opening പെ ട്ടിമു. തുറന്നു TP.; an entrance; hence moans (മു ഖേന) നാലുമുഖമായിട്ടു ചാര്‍ത്തി used 4 persons to survey & get their estimates. രാജ്യത്തേക്കു ചില പ്രയത്നം ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഈ മുഖത്തൂടേ വേണം TR. through me. 3. aspect, view. ഒരു മുഖമായിട്ടു തന്നേ ചാര്‍ത്തി TR. assessed impartially. ഈ വഴിക്ക് ഒന്നും മുഖം ഇല്ല no troops are seen! 4. direction മങ്ങലൂര്‍ മുഖമായിട്ടു ൧൫൦൦൦ പൌജ് പറഞ്ഞയച്ചു TR. Towards. ദ ക്ഷിണമുഖങ്ങളാം മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ Nal. 5. division of country വടക്കേ മുഖം തലശ്ശേരി തുക്കുടി TR.; Trav. consisted of 4 മു.; esp. the side of a
മന്ന
manna T. & മെന്ന V1. The neck (S. മന്യ) in മന്നങ്ങ a young cocoanut V2., ഇള നീര്‍ വന്നങ്ങയായി No.
മാണാരി
māṇāri (fr. മാണ്‍?). N. pr. A class of Sūdras.
മൂഴക്കു
mū/?/akkụ = 3 ഉഴക്കു, f. i. ഇരുന്പിന്നു മൂ. ചോര പോയി prov. വെന്തു മൂഴക്കായാല്‍, കുറു ക്കി മൂഴക്കാകുന്പോള്‍ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു MM.
മണല്‍
maṇal T. M. aC. (മണ്‍). Sand = പൂഴി. മ. കൊണ്ടു കയര്‍ കെട്ടുക Palg., പിരിക്ക No. trickishness. — adj. മണലന്‍ (ചിറാകു 365). മണലാര്യന്‍ (CrP.) a kind of paddy. മണല്‍കുന്നു No. a sand-hill. (so മണ(ല്‍)ക്കണ്ടം). മണ(ല്‍)ക്കൂറു sandy. മണത്തണ & മണത്തണ്ണ N. pr. the chief temple of Kōṭayaγam, sacred to കൊട്ടിയൂര്‍ പെരു മാള്‍, whose feast lasts 22 days from ചോതി of മേടം till എടവച്ചോതി. (മ. അടിയന്തരം ചെലവു TR.). മണ(ല്‍)ത്തരി a grain of sand; granulated particles. മണ(ല്‍)ത്തിട്ട a sand-bank കാളിന്ദി തന്നുടെ തൂമ. മേല്‍, ആതപം ഏററു മ. മേല്‍ CG. മണ(ല്‍)പ്പാടന്‍ Onap. a cloth from Manapāḍu; മ. ഉള്ളി No. a small onion. മണ(ല്‍)പ്പുറം a sandy island തിരുനാവായ്മ. KU. മണലമീന്‍ the mullet = കണന്പു. മണലി a med. plant, also മണല്‍ച്ചീര So. വാ തഘ്നം GP. Aspalathus Ind. Rh. Kinds: ചുവന്ന മ. GP. Smithia sensitiva, ചെറു മ. Dentella repens Rh. — കരിമണലി loc. a bad sort of small-pox. മണലൂര്‍ & മണലൂരപുരി Bhr. N. pr. the old capital of Pāṇḍi. മണല്‍ വാരി So. No. measles.
മച്ചകം
maččγam (മച്ചു). A house or room with boarded ceilings മ'മാക്കി നാലു പുരകളും പണി തീര്‍ത്തു GnP. ഇഛ്ശതിരണ്ട മ. CG. മച്ചന്പി So. (മൈ + തന്പി?). A brother-in-law.
മൂചേട്ട
mūšēṭṭa (മൂ 1., ജ്യേഷ്ഠ) = മൂദേവി, So. Uncleanness.
മൂഴി
mū/?/i (T. a ladle). A sluice of rice-fields V1. see മുഴു 3.
മുതല
muδala T. Te. M. Tu. (C. Te. mosali). An alligator (from its prominent head). മുതലക്കിഴങ്ങു = മുതക്കു med. മുതലപ്പുഴ N. pr. river near Anjengo, swimming through which was treated as ordeal. മുതലമൂക്കു Polygonum, വെളുത്ത — P. oriontale, ചുവന്ന — P. barbatum.
മുഷ്ടി
mušṭi S. (see മുട്ടി). 1. The flst മു. ചുരു ട്ടിക്കൊട്ടുക, ക്കുത്തുക to box. മു. ഉരുട്ടിപ്പിടിച്ചു CG. മു. യും ബദ്ധ്വാ അടിച്ചു AR. 2. a handful of rice etc. മു. കള്‍ വാങ്ങുന്നതും VCh. begging.
Sponsor Books Adv
Convention Geethangal
P.V.P.A
Download This Book
Biochemistry
Pilla K.R.C
Download This Book
Kashi Yathra Charitham
Manava Vikrama Ettan Thamburan
Download This Book
Kuru Kuru Swahah
Unknown
Download This Book
Arabi Rashtrangal
Iribiliyam K.C.K
Download This Book
Random Fonts
FML-TT-Geethika Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Geethika Bold Italic
Download
View Count : 12214
Vidya-Bold Bangla Font
Vidya-Bold
Download
View Count : 12556
FML-TT-Anjali Bold Italic Bangla Font
FML-TT-Anjali Bold Italic
Download
View Count : 5021
ML_TT_Nila Bold Italic Bangla Font
ML_TT_Nila Bold Italic
Download
View Count : 6252
FML-TT-Suparna Bold Bangla Font
FML-TT-Suparna Bold
Download
View Count : 19226

close
Please like, if you love this website