English Meaning of കിഴെക്ക

Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the malayalam language with its free online services. English meaning of കിഴെക്ക is as below...

കിഴെക്ക : ki/?/ekka (കിഴ old age?) To pant പോ രില്‍ നടുക്കമൊട് ഓടിക്കിഴക്കയും, കരുത്തര്‍ കിഴച്ചിരിക്കുന്നു Bhr. (vu. കിതെക്ക No.) also കിഴയുക f. i. കേണു കിഴഞ്ഞഴഞ്ഞു Bhr. women wailing. VN. കിഴെപ്പു panting, palpitation. കിഴെക്കായി (കിഴു) yam growing on the stem of another B.

 


Write your word as a english and click to search button for the meaning of english language. It's a very simple & easy. use & enjoy....


കൊവിടു
koviḍụ (loc.) Cheek = കൊന്നി, കവിള്‍. കൊവ്വംപറക്ക No. Chidren to jump on one leg. Previous page Next page
കൌശികന്‍
Kaušiγaǹ S. 1. Kušika's son Višvāmitra. 2. QWl PT.
കണ്‍, കണ്ണു
kaṇ T. M. C. Tu. (Te. കന്നു; Chin. kuan) 1. The eye കണ്ണാലേ കണ്ടു TP. അവ രെ കണ്ണില്‍ കാണ്മാനും ഇല്ല TR. not to be found. എന്‍റെ കണ്ണും ചെവിടും കൂട്ടല്ല I take no part in it. കണ്ടാല്‍ കണ്‍ കഴുകേണം Bhr. superstition in case of bad omens. കണ്ണില്‍ ചോരയി ല്ലാത്ത കല്ലന്‍ TP. pitiless. കണ്ണും ബുദ്ധിയും prov. 2. what is eyelike, nipple of breast, holeof cocoanut, star in peacock's tail, head of boil (അര്‍ബുദത്തിന്നു കണ്‍ ഉണ്ടാകാ a med.) embryo of seed, bud (അരിയുടെ കണ്‍, hence കണം); mesh of net (huntg. name for net); joint or knot in cane (കണു, കണ്‍പു), arch of bridge, opening of culvert. 3. rank in state. അവര്‍ക്ക് ഓരോരോ കണ്ണും കൈയും കല്പനയും കൊടുത്തു KU. different offices similar to the members of the body. Hence: കണ്‍കളി ogling ക'യായൊരു പൂവായ ബാണം CG. കണ്‍കാട്ടുക to nod, beckon. കണ്‍കാണിക്ക V1. to superintend (see കങ്ങാണിക്ക). കണ്‍കാഴ്ച eyesight. കണ്‍കുരു boil on eyelid, കണ്‍കുഴി socket eye. (ക റുത്ത) കണ്‍കുഴിയന്‍, a bad sort of small-pox. കണ്‍കൂലി V1. reward for finding. കണ്‍കെട്ടു blindfolding, hoodwinking. ക. എ ന്നേ വരും prov. ക'വിദ്യ legerdemain. കണ്‍കേടു V1. bad sight. കണ്‍കൊടുക്ക to look on. ബാന്ധവന്മാരിലും ക' ടാതെ നാണിച്ചു CG. കണ്‍കൊത്തി green whipsnake. കണ്‍കോച്ചുക B. to dazzle, grow dim. കണ്‍ചാട്ടം intense look. കണ്ണട spectacles. ക'പ്പുളളി a mark in cattle. കണ്ണന്‍ 1. distinguished by eyes. നാലു കണ്ണന്‍ a dog with 2 excrescences above the eye. 2. C/?/shna, N. pr. m. കണ്ണന്‍റെ കണ്ണില്‍ ക ണ്ടതെല്ലാം കാണാതെ പോം തല്ക്ഷണം CCh. 3. a fish. ക'നും കരിമീനും PT. (= വരാല്‍). ക'വാഴ a kind of plantain. കണ്ണഞ്ചിറാവു hammer-headed shark. കണ്ണനൂര്‍ N. pr. also കണ്ണൂര്‍ക്കു, കണ്ണൂരോളം TR. ൧൨ സംവത്സരം ഈ രാജ്യം കണ്ണൂക്കാരന്‍ അടക്കി the ādi Rāja or Bībi of Ar̀akkal. ക'കോട്ട പറങ്കിക്കുളളു prov. കണ്ണപ്പന്‍മൂരി see കണ്ണട — cattle speckled white & red. കണ്ണാടി C. Tu. M. T. mirror, glass. ക. വെ ന്ന കവിള്‍ത്തടം CG. — ക'ത്തടം So. the hipbone, ക'പ്പുറം Palg. buttock of cattle. കണ്ണാന്പോത്തുകളി blind-man's-buff, a play. കണ്ണായം thinness. ക'മായുളളതു V2. very fine cloth. കണ്ണാരം a certain snake (called blind by Port.) V1. കണ്ണാറു B. (നാര ?) stork. കണ്ണാളി coquetting, lecher. കണ്ണി 1. having fine eyes as മാങ്കണ്ണി etc. കണ്ണിയയില 2. link of chain, mesh of net Previous page Next page
കിലാസം
kilāsam S. Scab, leprosy.
കാട
kāḍa T.M. Quail, Tetras Coturnix. S. വ ര്‍ത്തിക, also കാടടിയാന്‍പക്ഷി. കാടത്തുണി a coarse cloth.
കഴു
ka/?/u 1. Eagle, vulture ഹേ കഴുക്കളേ KU. പശു ചത്തേടത്തു കഴു എത്തും, പിണം കണ്ട കഴു prov. 2. stake for empaling malefactors കഴുവിന്‍ മുകള്‍ ഏററി VyM. കള്ളന്മാരെ കൊ ത്തിക്കൊല്ലിച്ചു കഴുമേല്‍ ഏററുകയും ചെയ്തു TR. കഴുമേല്‍ തട്ടുക TP. Hence: കഴുകു l. = കഴു 1. also കഴുകന്‍; 2. = കഴു 2. കഴുകിന്മേല്‍ ഏററുവിന്‍ Mud. (the stake seems to have been named from the likeness of an eagle). കഴുക്കോല്‍ rafter of roof (ക. താഴ്ത്തി ഓല കെ ട്ടി etc. kinds: മൂലക്ക. or കോടിക്ക., കുട്ടി ക്ക. or പററുക., നേര്‍ക്ക. കഴുക്കോല്‍ താടി.) stick or plank resting on 2 pillars; long pole of boatmen, (hence: measure of about 3 fathoms). കഴുതാക്കോല്‍ കേറുക So. key to become fast in the lock. കഴുനായി, കടല്നായി otter MC. V1. (& കഴി). കഴുനെററി bald head V1. കഴുപ്പിശാച് (abuse = കഴുവേറി). കഴുമുള്‍ T. M. & കൌമുള്‍ (C. കൌലു) a tree, whose fibres serve as strings കഴുമുള്ളിന്‍റെ നാര്‍. കഴുവിരല്‍ middle finger. കഴുവേറി (& കഴുകേറി) one, who deserves empaling or is empaled കാണ്മാന്‍ വന്നവന്‍ ക.. prov. കഴുവേററുക to empale Mud.; to abuse by calling കഴുവേറി.
കുമള
kumaḷa & കുമിള Bubble, കു. പോലെ പൊങ്ങും Nid. = പോള; also കുവള V2. കുമളെക്ക to bubble up. So.
കുടുന്പുക
No M. kuḍumbuγa (comp. കുശുന്പിച്ചു പോക, കെടുന്പുക) To rot, putrify, f. i. പല്ലിന്‍റെ ഊന്‍, ചക്കപ്പഴാദികള്‍ കെട്ടു കുടുന്പിപ്പോയി..
കോതു
kōδū T. M. 1. Dressing hair, cutting a fence, also കോന്തല്‍ So. = ചീന്തല്‍ No. 2. (T. strings) leaf-stalk of betel; കോതുക്കാല്‍ B. a step in dancing. കോതുക 1. to dress hair, feathers, trees. 2. to cut planks, so as to fit into each other (കുത). ഒരു വിരല്ക്കു കൊതി ഇരിക്ക No.
ക്ഷമ
kšama S. 1. Forbearance, patience, forgiveness നല്ലതു ക്ഷമയല്ലോ നല്ലവര്‍ക്കു, കോപ കാമാദികളെ ക്ഷമയാ ജയിപ്പവന്‍ താപസശ്രേ ഷ്ഠന്‍ Bhr. 2.the earth, G.chamai; ക്ഷമാതലേ Nal. on the ground. ക്ഷമം 1. onduring (as ക്ലേശക്ഷമന്‍ Bhg.) 2.fit, capable. — ക്ഷമത ability. ക്ഷമാപരന്‍ Bhr. ക്ഷമാവാന്‍, ക്ഷമി patient, indulging. denV. ക്ഷമിക്ക 1. to endure. 2. to bear with, to pardon (= പൊറുക്ക). With Ace. സര്‍വ്വാ പരാധം ക്ഷമിച്ചു Bhg4. നമുക്കൊക്കയും ക്ഷ മിപ്പതു ഭൂഷണം Bhr. With Dat. അതിന്നു നീ ക്ഷമിക്ക വേണം KR. ഭവതിയെ രാക്ഷ സന്‍ ക്ഷമിക്കുമോ KR. can Rāvaṇa have abstained from thee? ക്ഷമിക്കരുതായ്ക V1, impatience. CV. അവനെ കണ്ടു ക്ഷമിപ്പിക്ക KR. to ask pardon, to propitiate.
Sponsor Books Adv
Everest My Journey To The Top
Unknown
Download This Book
Once Upon A Time
Unknown
Download This Book
Chilappathikaram
Kochi Malayalabhasha Parishkarana Committee
Download This Book
Kuru Kuru Swahah
Unknown
Download This Book
Sree Amaruka Shathakam
Keralavarma Valiyakoil Thamburan
Download This Book
Random Fonts
Haritha Bangla Font
Haritha
Download
View Count : 9642
ML_TT_Thiruvathira Bold Italic Bangla Font
ML_TT_Thiruvathira Bold Italic
Download
View Count : 8468
FML-TT-Beckal Bold Bangla Font
FML-TT-Beckal Bold
Download
View Count : 14333
ML_TT_Keerthi Bold Bangla Font
ML_TT_Keerthi Bold
Download
View Count : 16596
FML-Nanditha Bold Bangla Font
FML-Nanditha Bold
Download
View Count : 23842

close
Please like, if you love this website